Konkurs talentów

REGULAMIN „KONKURSU TALENTÓW”

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole Niebieski Balonik

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci z Przedszkola Niebieski Balonik, które chcą zaprezentować na forum przedszkola swój talent, zainteresowania, pasje i hobby.

Cele konkursu:

 • popularyzowanie działań artystycznych,
 • zachęcanie do twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego
 • rozwijanie wyobraźni, ekspresji ruchowej i wrażliwości artystycznej dzieci,
 • budzenie zainteresowań artystycznych,

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować program artystyczny, który

dziecko przedstawi podczas występu 28.05.2024r.

 1. Rodzic wraz z dzieckiem przygotowują program artystyczny (piosenka, wiersz,

przemówienie, iluzja, prace plastyczne, pokaz zdolności sportowych, inne talenty). Wspólnie

opracowują jego treść, rodzaj i oprawę artystyczną.

 1. Jedno dziecko może wykonać jeden przygotowany program artystyczny.
 2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 24.05.2024r. (piątek) u nauczycieli grup.
 3. Konkurs odbędzie się 28.05.2024r. (wtorek) o godzenie 9.30.

Ocena prac:

 1. Występy oceniane będą przez komisję konkursową.
 2. Przy ocenie występów pod uwagę brane będą następujące kryteria:
 • wykonanie oraz przygotowanie do występu
 • ogólne wrażenia dzieci oglądających występ
 • inwencja twórcza (rekwizyty, strój).
 1. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplom oraz upominek.

 

 

 

 

Prawa autorskie oraz ochrona danych osobowych:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania programów artystycznych w celu

promocji placówki. Zgłoszenie do konkursu jest wyrażeniem zgody na

przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu (imion i nazwisk) na stronie

internetowej Przedszkola oraz w kronice przedszkolnej.

Postanowienia końcowe:

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej

przedszkola do dnia 13.05.2024

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Przedszkola oraz u nauczycielek

grup.