Zapraszam serdecznie wszystkie dzieci do udziału w konkursie „Jak wygląda muzyka” organizowany przez Fabrykę Sztuki w Poznaniu

Serdecznie zachęcam naszych podopiecznych i rodziców do udziału w konkursie. Zachęcamy również do dzielenia się swoimi pracami i pomysłami w przedszkolu przekazując zdjęcia prac wychowawcom grup w celu stworzenia galerii  artystycznych dzieł naszych przedszkolaków! 🙂

 

Formularz zgłoszeniowy

http://niebojesiemuzyki.fabryka-sztuki.com.pl/formularz-zgloszeniowy-do-konkursu-plastycznego-2021

 

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizowany jest przez Fundację Fabryka Sztuki z siedzibą przy ul. Św. Marcin
80/82 lok. 312 w Poznaniu, nazywaną dalej Organizatorem, w ramach ogólnopolskiego
projektu „Nie boję się muzyki 2021”.


2. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie
internetowej Organizatora:
www.niebojesiemuzyki.pl


3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:
konkurs@niebojesiemuzyki.pl


4. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania konkursu.

II. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs ma charakter indywidualny.


2. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych z terenu
całego kraju, nazywanych dalej „Uczestnikami”.


3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika z
konkursu w przypadku:
a) złamania postanowień Regulaminu,
b) kradzieży własności intelektualnej (plagiat),
c) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,
d) nadesłania materiału obrażającego uczucia religijne, nawołującego do zachowań
agresywnych.


4. Dany Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

III. Zadanie konkursowe

1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest stworzenie pracy plastycznej stanowiącej odpowiedź
na pytanie „Jak wygląda muzyka?”.


2. Przez „pracę plastyczną” rozumie się pracę wykonaną przez Uczestnika na kartce papieru
formatu minimum A4, maksimum A3, przy użyciu jednej lub kilku spośród następujących
technik: kredki, pastele, flamastry, farby plakatowe, farby akwarelowe, wydzieranka,
wyklejanka, kolaż. Do wyklejanki, wydzieranki oraz kolażu można użyć dowolnych
materiałów.


3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi Uczestnika, dotychczas
niepublikowanymi.

IV. Czas trwania konkursu oraz warunki nadsyłania prac

1. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2021 roku, a termin nadsyłania prac upływa w
nieprzekraczalnym terminie 31 maja 2021 roku.


2. Prace należy zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie oraz przesyłać za pomocą formularza
dostępnego na stronie
www.niebojesiemuzyki.pl.


3. Za termin dostarczenia uznaje się datę wpływu poprawnie wypełnionego formularza
internetowego z załączonym skanem, zdjęciem pracy.


4. Materiał konkursowy przesłany po wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę
jako zgłoszenie do konkursu, a tym samym nie zostanie poddany ocenie.

V. Publikacja, ocena prac i nagrody

1. Wybrane prace zostaną zamieszczone w internetowej galerii na stronie
www.niebojesiemuzyki.pl


2. Wszystkie nadesłane prace podlegają ocenie jury. Jury wybierze 30 najlepszych prac, które
zostaną opublikowane w galerii internetowej. Nagrody przewiduje się dla laureata I miejsca
w dwóch kategoriach (przedszkola i szkoły podstawowe). Skład jury zostanie ogłoszony w
maju w formie komunikatu na stronie internetowej www.niebojesiemuzyki.pl Ocena prac
dokonywana przez jury nastąpi do dnia 10 czerwca 2021. Decyzja jury ma charakter
ostateczny.

3. Nagrody w konkursie będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub
otrzymać drogą pocztową.

VI. Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, nieograniczonym terytorialnie
udzieleniem Organizatorowi praw autorskich na wykorzystanie nadesłanych prac w celach
promocyjnych projektu „Nie boję się muzyki”, jak również we wszystkich czynnościach
związanych z jego realizacją.


2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
jego danych osobowych.

  1. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów
    związanych z projektem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych
    osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883).

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Fabryka Sztuki zwana dalej Administratorem.

2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisów prawa.

3. Administrator nie planuje przekazania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

4. Uczestnik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych mojego dziecka / moich narusza przepisy prawa;

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie plastycznym w ramach zadania publiczneog „NIE BOJĘ SIĘ MUZYKI”
  2. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udokumentowania przeprowadzonego konkursu.