Procedura Bezpieczeństwa Zdrowotnego Publicznego Przedszkola Niebieski Balonik

Załącznik nr 1do Zarządzenia nr 08/2022 z dnia 05.05.2022 r.
Dyrektora Publicznego Przedszkola Niebieski Balonik w Plewiskach

Procedura Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Publicznego  Przedszkola Niebieski Balonik
W Plewiskach

 

Opracowana na podstawie wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkolne podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

 

 

 • 1. Postanowienia ogólne

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się wirusem
SARS CoV-2 w przedszkolu oraz zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie przedszkola
w trakcie przyprowadzania i odbierania dzieci oraz prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

 • 2. Organizacja pracy przedszkola
 1. Dyrektor przedszkola ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące
  w placówce w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie przedszkola, w tym zorganizowanie higienicznych i bezpiecznych warunków.
 2. W budynku obowiązuje zasada dystansu społecznego.
 3. Bezwzględnie przy każdym wejściu do przedszkola konieczna jest dezynfekcja rąk według instrukcji, płynem umieszczonym w przedsionku placówki przez osoby dorosłe.
 4. Rodzice, przyprowadzając dziecko do placówki, wchodzą do szatni przedszkola (przestrzeni wspólnej) zachowując dystans społeczny. Obowiązuje zasada jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi uczęszczającymi do przedszkola.
 5. Do pracy w przedszkolu przychodzą osoby bez objawów chorobowych sugerujących na infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.
 6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 7. Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w przedszkolu na dodatkowe wyjścia dziecka, np. wizyty u dentysty lub inne i ponowny powrót do przedszkola w ciągu danego dnia.
 8. Przyprowadzając dziecko rodzic dzwoni do odpowiedniej grupy i po identyfikacji zostaje wpuszczony na teren przedszkola. Należy pamiętać, że od godziny 06:30 do godziny 08:30 oraz
  od godziny 14:15 dzieci przebywają w grupach łączonych.
 9. Rodzice nie mogą wchodzić do sali przedszkolnej oraz nie mogą zajmować nauczycieli dłuższą rozmową, podczas, gdy ten sprawuje opiekę nad innymi dziećmi.
 10. Zobowiązuje się rodziców i osoby upoważnione do opuszczenia terenu przedszkola niezwłocznie po przyprowadzeniu/odebraniu i przebraniu dzieci.
 11. W miarę możliwości zapewnia się organizację pracy w taki sposób, aby ograniczyć nadmierne grupowanie się dzieci.
 12. Kontakt z dyrektorem telefonicznie, poprzez pocztę e-mailową przedszkola lub osobisty, tylko po wcześniejszym ustaleniu.
 13. Pracownicy przedszkola dokonują pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 14. W okresie wzmożonej zachorowalności dyrektor może w trybie natychmiastowym wprowadzić dodatkowe obostrzenia, w celu zachowania zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie placówki.

 

 • 3. Nauczyciele zobowiązani są do:
  • Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/opiekunami prawnymi.
  • Ustalenia z rodzicami zakazu przynoszenia przez dzieci z domu zabawek, książek oraz wszelkich dodatkowych przedmiotów.
  • Prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych i gier na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego, a przy braku takiej możliwości przy otwartych oknach.
  • Przypominania podstawowych zasad higieny – zasłaniania twarzy podczas kichania czy kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób.
  • Organizowania pokazu właściwego mycia rąk i do częstego przypominania o tym dzieciom.
  • Przypominania i egzekwowania stosowania przez dzieci ogólnych zasad higieny w tym: m. in.:
 • nie dotykania przez dzieci części twarzy (oczu, nosa, ust),
 • częstego mycia rąk, szczególnie po przyjściu do przedszkola, skorzystaniu
  z toalety, przed jedzeniem, po zabawie w ogrodzie itp.
 • nie dzielenia się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze, nie liż zabawek).
  • Nadzorowania picia wody przez dzieci.
  • W miarę możliwości wstrzymania się od organizowania spotkań międzygrupowych, wyjątek koncerty, teatrzyki.
  • Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka.

 

 • 4 Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych:
 • Zapoznanie się z procedurami Bezpieczeństwa Zdrowotnego.
 • Przestrzeganie wytycznych przedszkola dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci. Dbanie o to, by przekazanie dziecka pod opiekę nauczyciela przebiegało sprawnie.
 • Systematyczne sprawdzanie czy w szatni znajdują się rzeczy osobiste na zmianę (bielizna, ubrania).
 • Dopilnowanie, aby dziecko nie przynosiło do przedszkola zabawek, żadnych przedmiotów (poza dniami wyznaczonymi przez wychowawców). Rodzice codziennie zobowiązani są sprawdzić kieszenie dziecka.
 • Przekazywanie dyrektorowi lub nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
 • Rodzice zobowiązani są poinformować wychowawców/dyrektora przedszkola o wszystkich przypadkach pozytywnego wyniku testu COVID-19 u dzieci oraz wspólnie z nimi zamieszkujących osób. Jeżeli w domu przebywa ktoś ze stwierdzonym przypadkiem zakażenia SARS-CoV-2, rodzice nie przyprowadzają dziecka do przedszkola.
 • Przyprowadzanie do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowego dziecko – bez objawów chorobowych.
 • Regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą
  z mydłem, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenia się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze, nie liż zabawek), zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Niezwłoczne odbieranie telefonów z przedszkola lub wyznaczenie dodatkowej osoby
  do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).
 • Stosowanie się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników przedszkola, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich wychowanków przedszkola oraz dla osób przebywających na jego terenie.
 • Rodzice /opiekunowie prawni składają oświadczenie w zakresie:
 • zgody na pomiar temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego, temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych,
 • przestrzegania obowiązujących w placówce zasad bezpieczeństwa zdrowotnego oraz regulaminów placówki.

 

 • 5. Obowiązki pracowników
 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury
  w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.
 2. Pracownicy przedszkola używają środków ochrony osobistej w zależności od ich woli chyba, że mają do czynienia z dzieckiem mającym objawy infekcji – wówczas stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe.
 3. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzą pomieszczenia w czasie gdy dzieci nie przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć i wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów stołów.
 4. Regularne czyszczenie z użyciem detergentu sprzętu na placu zabaw.
 5. Pracownicy kuchni podczas wydawania posiłków zobowiązani są do zachowania jak najwyższego poziomu higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń i sztućców oraz zachowania dystansu społecznego od siebie nawzajem.
 6. Kontakty personelu kuchennego z dziećmi oraz pozostałymi pracownikami zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Środków dezynfekujących w sprayu używają wyłącznie podczas nieobecności dzieci.

 

 • 6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka
 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. W sytuacji widocznych oznak chorobowych u dziecka, nauczyciel może nie przyjąć dziecka lub poprosić o zabranie dziecka z przedszkola w celu leczenia.
 2. Jeśli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych lub choroby zakaźnej należy odizolować je w wyznaczonym miejscu (sala do rytmiki lub wydzielone miejsce w sali), niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu ustalenia dalszego toku postępowania (odebrania dziecka z przedszkola).
 3. Rodzic zobowiązany jest do konsultacji z lekarzem pediatrą i ustalenia z pewnością przyczyny jej wystąpienia. Dziecko może wrócić do przedszkola pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza
  i braku innych objawów.
 4. Nauczyciel telefonicznie powiadamia rodzica i dyrektora przedszkola o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w czasie uzgodnionym z nauczycielem, w niektórych/nagłych wypadkach maksymalnie do godziny.
 5. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia nauczyciel powiadamia służby ratunkowe dzwoniąc na numer 999 lub 112.
 6. Pracownik, u którego pojawiły się objawy chorobowe w trakcie pracy, zgłasza fakt dyrektorowi – obowiązkowo zabezpiecza się indywidualnymi środkami ochrony i bezzwłocznie opuszcza miejsce pracy. Dyrektor, jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną oraz podejmuje odpowiednie decyzje zabezpieczające właściwą organizację przedszkola.
 7. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt niezwłocznie dyrektorowi.
 8. Pomieszczenie lub miejsce w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, po opuszczeniu go przez tę osobę, jest dodatkowo sprzątane, myte przy użyciu detergentów oraz dezynfekowane są powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) z zastosowaniem środków ochrony osobistej.

 

 • 5. Przepisy końcowe
 1. Procedura Bezpieczeństwa Zdrowotnego wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora
  i obowiązuje do odwołania.
 2. Wszelkich zmian w procedurze może dokonać dyrektor przedszkola przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów.
 3. O zmianach w procedurze dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci przedszkolnych.
 4. Procedura Bezpieczeństwa Zdrowotnego na terenie Publicznego Przedszkola Niebieski Balonik
  w Plewiskach, dotyczy wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki. Wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.
 5. Zobowiązuje się wszystkich pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych do bieżącego śledzenia obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Załączniki:

 1. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych,

 

 

 

Agnieszka Majchrzak
dyrektor przedszkola

 

Załącznik

Do wewnętrznej procedury Bezpieczeństwa zdrowotnego z dnia 05.05.2022 r.

 

 

 

Zgody rodziców/opiekunów prawnych

 

 1. Wyrażam /nie wyrażam* zgody na pomiar temperatury mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko )

przy użyciu termometru bezdotykowego do pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

 

 

………………………………………………                           …………..……………………………………

data, czytelny podpis matki/opiekuna prawnego dziecka                                data, czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego dziecka

 

 

 

 

 1. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w Publicznym Przedszkolu Niebieski Balonik w Plewiskach procedur bezpieczeństwa zdrowotnego oraz regulaminów placówki.

 

 

 

……………………………………………                                …………..………………………………..

data, czytelny podpis matki/opiekuna prawnego dziecka                                data, czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego dziecka

 

 

 

*Niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Publiczne Przedszkole Niebieski Balonik z siedzibą ul. Pasterska 36,
62-064 Plewiska
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem.

 

Kontakt: adres mailowy  plewiska@niebieskibalonik.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, statutu przedszkola,  w szczególności  w zakresie zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego tj.:

¾     realizacji wychowania przedszkolnego, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych, w specjalnych warunkach sanitarnych,

¾     zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką przedszkola,

¾     zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki, miejsca do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz szatni, w szczególności w specjalnych warunkach sanitarnych.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Komu mogą być przekazywane dane osobowe? Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa, w tym właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych? Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)       dostępu do treści danych osobowych;

b)       żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)       żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

¾   dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

¾   dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

¾   osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

¾   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

¾   Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne, by umożliwić realizację wychowania przedszkolnego w specjalnych warunkach sanitarnych i jest warunkiem wejścia na teren Administratora danych

……………………………………………………….                                        …………..……………………………………………… czytelny podpis matki/opiekuna prawnego dziecka                                            czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego dziecka