Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej |Wesołki| MAJ |

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej Wesołki

Maj

 • uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych – wykonuje demonstrowane ćwiczenia i ruchy w tańcu;
 • reaguje na sygnały dźwiękowe i wzrokowe podczas zabaw przy piosence;
 • współpracuje z dziećmi podczas zmian ustawienia;
 • posługuje się nazwami kierunków w przestrzeni;
 • opisuje charakterystyczne cechy miasta
 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza
 • podaje swój adres zamieszkania
 • nazywa stolicę Polski, podaje jej nazwę
 • opisuje herb Warszawy
 • dostrzega piękno polskiej przyrody
 • zapamiętuje krótki wierszyk
 • sprawnie liczy elementy w zakresie 10
 • ustala wynik dodawania i odejmowania na przedmiotach
 • interesuje się obrazem ilustrującym słuchany tekst, opisuje swoje spostrzeżenia
 • wyraża swoje wrażenia i przeżycia związane z odbiorem utworu literackiego
 • określa nastrój słuchanego utworu
 • kulturalnie zachowuje się podczas śpiewania hymnu
 • rozpoznaje i nazywa symbole narodowe
 • rozpoznaje takie same obrazki
 • wymienia nazwy miesięcy
 • – stara się aktywnie uczestniczyć we wspólnych działaniach
 • -rozróżnia poznane środowiska przyrodnicze
 • – słucha z uwagą utworów literackich
 • wypowiada się na temat obrazka
 • wyodrębnia głoskę w nagłosie i wygłosie
 • przelicza ilość słów w zdaniu
 • nazywa wybrane kwiaty
 • rozpoznaje zapachy za pomocą zmysłu powonienia
 • dzieli słowa na sylaby
 • nazywa kolory pochodne
 • zapamiętuje krótkie rymowanki
 • tworzy bukiet według własnego pomysłu
 • obserwuje walory estetyczne przyrody
 • korzysta ze wszystkich zmysłów podczas poznawania środowisk
 • gra na instrumentach perkusyjnych
 • uczestniczy w zorganizowanej aktywności ruchowej wynikającej z treści poznanych utworów
 • dostrzega powtarzające się części utworu
 • obserwuje zjawiska atmosferyczne i zmiany w przyrodzie związane z pora roku
 • śpiewa piosenkę
 • – wykonuje prace plastyczne z różnego rodzaju materiałów
 • -potrafi wykonać prace plastyczna według własnego pomysłu
 • – potrafi używać różnych technik do wykonania pracy plastycznej
 • – dba o samodzielne wykonanie pracy
 • – sprząta po zajęciach plastycznych
 • wyjaśnia znaczenie pszczół dla życia ludzi i przyrody
 • posługuje się pojęciami: ul, pasieka, pszczelarz
 • nabywa nowych wiadomości dotyczących życia pszczół i zapamiętuje szczegóły
 • zachowuje się kulturalnie w miejscu publicznych
 • bezpiecznie zachowuje się podczas podróży autokarem
 • przestrzega zasad nieoddalania się od grupy
 • określa warunki niezbędne do życia wszystkim organizmom
 • nazywa elementy przyrody nieożywionej
 • nazywa części rośliny
 • opisuje cykl rozwojowy rośliny
 • dostrzega różnicę pomiędzy znakami, kształtami, obrazkami
 • dostrzega przystosowanie owadów do określonych warunków
 • odczytuje zakodowane czynności matematyczne i je odczytuje
 • prawidłowo posługuje się nożyczkami
 • dba o estetykę pracy
 • rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe i pochodne
 • samodzielnie projektuje prace
 • wymienia cechy swojej mamy i swojego taty
 • wypowiada się na temat fotografii swojej rodziny
 • rozpoznaje takie wartości jak miłość i szacunek