Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej |WESOŁKI| CZERWIEC|

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej WESOŁKI

czerwiec

Temat kompleksowy: Ja i moi przyjaciele.

Cel ogólny: Poznawanie i dostrzeganie korzyści z posiadania przyjaciół pochodzących z rożnych stron świata.

Dziecko:

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych, zabawach tanecznych i naśladowczych;

współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych;

wyjaśnia pojęcie akceptacja;

buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego;

wyraża swoje emocje podczas zabaw z dramą.

Wypowiada się na temat obrazków

wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją;

dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;

czyta globalnie nazwy części ciała;

rozwija słownik czynny;

ćwiczy koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową.

posługuje się pojęciami lewa, prawa;

śpiewa piosenkę;

czyta globalnie wyrazy: mam prawo do… miłości, zabawy, szacunku, nauki….;

przelicza elementy, porządkuje zbiory według rosnącej liczby elementów;

porusza się po planszy do kodowania zgodnie z kierunkami.

wyraża swoje emocje podczas zabaw z dramą;

wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją;

wyjaśnia znaczenie pojęcia otwartość;

bezpiecznie zachowuje się podczas podroży autokarem

czuje się członkiem grupy przedszkolnej

rozpoznaje i nazywa zwierzęta

kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych

przestrzega zasad nieoddalania się od grupy

bierze udział w zabawach integracyjnych

Temat kompleksowy: Zwierzęta na świecie.

Cel ogólny: Poszerzanie wiadomości o zwierzętach z różnych stron świata.

Dziecko:

doskonali umiejętności społeczno- emocjonalne

w skupieniu słucha wiersza

poznaje elementy kultury, sztuki, środowiska Afryki

odszukuje na mapie Afrykę i próbuje odwzorować jej kształt

doskonali sprawność manualną, tworząc biżuterię

uwrażliwia się na różne elementy muzyki

doskonali sprawność ruchową

potrafi ruchem zilustrować wybrane zwierzę

wie, że należy zachować ostrożność w kontaktach z nieznanymi zwierzętami i roślinami

ćwiczy pamięć wzrokową i sprawność grafomotryczną

doskonali sprawność i koordynację ruchową

wykonuje ilustrację ruchową do piosenki;

słucha piosenki, odpowiada na pytania dotyczące jej treści;

przekazuje umówiony sygnał kolegom z drużyny;

opisuje wygląd różnych bębnów;

powtarza melodię refrenu piosenki na głoskach a, e, o;

śpiewa refren piosenki;

masuje części ciała, które wskazuje N.;

inicjuje zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolny;

obdarza uwagą osoby dorosłe i dzieci;

wykonuje pracę od początku do końca;

przestrzega reguł zabawy ruchowej;

rysuje pingwina po śladzie i koloruje go,

łączy pingwiny z właściwym wzorem;

słucha uważnie ciekawostek o zwyczajach zwierząt żyjących na Antarktydzie;

nawija sznurek na patyk;

słucha ciekawostek o życiu pingwinów;

w czasie pauzy muzycznej naśladuje wybrane zwierzę;

klasyfikuje zwierzęta zgodnie z miejscem ich pochodzenia

naśladuje głos wybranego afrykańskiego zwierzęcia;

ogląda ilustracje przedstawiające życie ludzi w wiosce afrykańskiej, opisuje wygląd wiosek, budynków, ubiór ludzi, wygląd rdzennych mieszkańców, krajobraz;

poznaje nazwy wybranych zwierząt w języku angielskim;

podczas zabaw dowolnych zwraca uwagę na indywidualne potrzeby innych dzieci;

Zna zapis cyfrowy liczby 9

Temat kompleksowy: Nadchodzą wakacje.

Cel ogólny: Zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania czasu wolnego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Dziecko:

uczestniczy w formach teatralnych

interesuje się obrazem ilustrującym słuchany tekst

bierze udział w zabawach orientacyjno- porządkowych

opowiada o swoich planach wakacyjnych

układa historyjkę obrazkową

układa obrazki z figur geometrycznych

wyszukuje takie same obrazki

różnicuje i nazywa cechy: ciepły, zimny

reaguje na zmiany tempa

stosuje się do sygnałów nauczyciela

odtwarza rytm za pomocą instrumentów

interpretuje muzykę za pomocą form plastycznych

wyszukuje takie same obrazki

zapamiętuje kilka obrazków pokazywanych kolejno

nazywa kolory pochodne i kształty

porusza się na macie do kodowania zgodnie z podanym kodem

zapamiętuje refren piosenki

śpiewa piosenkę

bierze udział w zabawach ruchowych i naśladowczych z wykorzystaniem utworu

nazywa pory roku

obserwuje i nazywa zjawiska atmosferyczne i zmiany w przyrodzie związane z porą roku

wyraża swoje odczucia związane z odbiorem słuchanego tekstu

wyszukuje takie same obrazki

prowadzi doświadczenia badające właściwości bursztynu

przyjmuje prawidłową postawę podczas wykonywania różnych czynności

poprawnie wykorzystuje przybory do ćwiczeń

łączy ruch z muzyką, rytmem i przyborem

zna zagrożenia dotyczące zabaw w wodzie

wskazuje zagrożenia płynące ze świata roślin i zwierząt

orientuje się w bezpiecznych poruszaniu się po drogach

skupia uwagę na rzeczach

z uwagą słucha utworów literackich i wyraża swoje odczucia związane z odbiorem

przyjmuje prawidłową postawę podczas wykonywania różnych czynności

poprawnie wykorzystuje przybory do ćwiczeń

łączy ruch z muzyką, rytmem i przyborem

estetycznie wykonuje swoja pracę

ozdabia prace według własnego pomysłu

prawidłowo posługuje się farbami, nożyczkami

tworzy pracę przestrzenną

przyjmuje prawidłową postawę podczas wykonywania różnych czynności

poprawnie wykorzystuje przybory do ćwiczeń

łączy ruch z muzyką, rytmem i przyborem

przelicza elementy

posługuje się nominałami pieniędzy

zapamiętuje wygląd przedmiotu

wyszukuje takie same obrazki

skupia uwagę na rzeczach i dostrzega ich kształty

zna zasady bezpiecznego spędzania wakacji

zna sposoby czynnego wypoczynku na powietrzu

dostrzega związek między troską o zdrowie, a ubiorem