Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej WESOŁKI

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej

Wesołki

Temat kompleksowy: Święta, święta, czas radości.

Realizowany od 04.04.22 do 14.04.22

Dziecko:

 • uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych – wykonuje demonstrowane ćwiczenia i ruchy w tańcu;

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego;

 • wyjaśnia pojęcie radość;

 • zna zwyczaje wielkanocne;

 • dobiera przedmioty w pary i uzasadnia swój wybór;

 • współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

 • zna tradycje z innych regionów Polski

 • reaguje na sygnały dźwiękowe i wzrokowe podczas zabaw przy piosence;

 • uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych i próbuje śpiewać piosenkę;

 • wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją.

 • rozwiązuje zagadki słowne

 • podaje swoje skojarzenia z Wielkanocą

 • rozpoznaje za pomocą dotyku przedmioty związane z Wielkanocą

 • rozwija słownik czynny;

 • uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji;

 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem;

 • śpiewa piosenkę.

 • rozwiązuje zagadki;

 • zna zwyczaje wielkanocne;

 • nazywa figury geometryczne;

 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;

 • porusza się po planszy do kodowania zgodnie z kierunkami.

 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;

 • układa zdania; przelicza wyrazy w zdaniu; przelicza sylaby w wyrazie;

 • wykonuje rebus matematyczny

 • kategoryzuje przedmioty wg co najmniej jednej cechy;

 • układa historyjkę obrazkowa, opowiada jej treść;

 • czyta globalnie wyrazy: kurczaczki, baranek;

 • kontynuuje rozpoczęty rytm;

 • uczestniczy w zajęciach kulinarnych, wykonuje

 • potrafi nakryć do stołu, ustawić talerze i sztućce,

Temat kompleksowy: Dbamy o przyrodę.

Realizowany od 18.04.22 do 22.04.22

Dziecko:

 • rozumie wpływ działalności człowieka na przyrodę
 • rytmicznie wystukuje rytm
 • segreguje przedmioty ze względu na rodzaj
 • rozumie konieczność dbania o środowisko i segregacji śmieci
 • Pracuje w grupie 3-4 osobowej
 • Ustala kodeks ekologa wspólnie z grupą
 • sprawnie klasyfikuje obrazki
 • dostrzega i rozróżnia rodzaj dźwięków z otoczenia
 • rozpoznaje brzmienia poznanych instrumentów
 • interpretuje muzykę za pomocą form plastycznych
 • wskazuje wpływ działalności człowieka na przyrodę
 • korzysta z wszystkich zmysłów podczas obserwacji przyrodniczych
 • rozpoznaje popularne dźwięki z otoczenia
 • kształtuje odpowiedzialność za stan środowiska w najbliższym otoczeniu
 • poznaje podstawowe zasady ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania
 • utrwala pojęcia takie jak: odpad, surowiec wtórny, segregacja i recykling i wie co oznacza
 • wie, że Ziemia jest planetą
 • ustala wynik dodawania i odejmowania
 • nazywa bogactwa naturalne
 • rozpoznaje materiały za pomocą dotyku
 • naśladuje gesty, ruchy, zachowania
 • słucha utworów literatury dziecięcej
 • interesuje się obrazem ilustrującym słuchany tekst
 • obserwuje walory estetyczne przyrody
 • bada i opisuje wybrane właściwości wody

 

Temat kompleksowy: Wiosna na wsi.

Realizowany od 25.04.22 do 29.04.22

Dziecko:

 • utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;
 • opowiada o pracy rolnika
 • nazywa ekosystem: pole
 • ilustruje ruchem treść wiersza „Gospodarz”
 • słucha utworów literatury dziecięcej
 • uczestniczy w zorganizowanej aktywności wynikającej z treści poznanych utworów literackich
 • opisuje obrazek przedstawiający prace wiosną na wsi
 • nazywa pory roku
 • naśladuje gesty, ruchy, zachowania
 • maszeruje z kulką z gazety na głowie prawo i lewo
 • – w siadzie podpartym, podrzuca kulkę stopami, łapie rękoma
 • rozpoznaje wybrane produkty za pomocą smaku
 • wyszukuje wśród obrazków tematycznych jeden, różniący się szczegółem
 • nazywa zwierzęta hodowlane
 • tworzy różnorodne kompozycje przestrzenne
 • stosuje różnorodne techniki
 • nazywa własne wytwory
 • samodzielnie wybiera materiały na jakich będzie pracował
 • naśladuje gesty, ruchy, zachowania
 • wykonuje ćwiczenia narządów mowy
 • poprawnie dobiera obrazek do usłyszanego wyrazu
 • dostrzega przykłady przystosowania zwierząt do życia w określonym środowisku
 • wyjaśnia znaczenie przyrody dla człowieka
 • słucha uważnie wiersza
 • – odpowiada na pytania do jego treści
 • – porusza się i naśladuje głosy wskazanego zwierzęcia
 • – nazywa figury
 • prawidłowo posługuje się narzędziami: pędzel, nożyczki
 • utrzymuje porządek podczas wykonywania pracy plastycznej
 • estetycznie wykonuje pracę
 • wykonuje pracę przestrzenną
 • Wyszukuje takie same obrazki
 • rozpoznaje popularne dźwięki z otoczenia
 • różnicuje dźwięki ciche i głośne
 • zapamiętuje krótki szereg
 • stosuje się do sygnałów nauczyciela
 • poprawnie dobiera obrazek do usłyszanego wyrazu
 • nazywa zwierzęta gospodarstwa domowego
 •