Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej MARZEC

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej

MARZEC

Temat kompleksowy: Tajemnice świata realizowany od 28.03 do 04.03

Cel ogólny: Kształtowanie wiedzy na temat zasobów naturalnych i sił przyrody.

Dziecko:

 • układa historyjkę obrazkową
 • stosuje określenia najpierw, potem
 • zapamiętuje kilka obrazków pokazywanych kolejno
 • zgłasza gotowość do mówienia
 • skupia uwagę na prezentacji multimedialnej
 • wykonuje zadania na tablicy interaktywnej
 • nazywa poznane dinozaury
 • dokonuje analizy i syntezy wyrazów
 • wyodrębnia głoskę w nagłosie buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego;

 • wyjaśnia pojęcie żywioły;
 • dobiera przedmioty w pary i uzasadnia swój wybór,
 • czyta globalnie wyrazy woda, ogień, ziemia, powietrze;
 • sprawnie wycina nożyczkami
 • samodzielnie rysuje symbole
 • nazywa symbole oznaczające żywioły
 • wyjaśnia pojęcie żywioły;
 • czyta globalnie wyrazy woda, ogień, ziemia, powietrze;
 • ćwiczy koordynację wzrokowo-słuchowo- ruchową.
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, tanecznych;
 • wykorzystuje wstążki podczas zabawy tanecznej
 • nazywa kolory
 • dopasowuje kolory do żywioły
 • uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji;

 • operuje pojęciem skały, minerały,
 • rozpoznaje bogactwa naturalne
 • wyjaśnia znaczenie przyrody dla człowieka
 • bada i opisuje właściwości wybranych bogactw naturalnych
 • liczy w dostępnym dla siebie zakresie
 • dodaje i odejmuje na konkretach
 • wykonuje pracę według własnego pomysłu
 • dba o higienę
 • dba o porządek wokół siebie
 • przestrzega zakazu korzystania z ognia
 • wskazuje zagrożenia płynące z nieprawidłowego posługiwania się ogniem, zapałkami

Temat kompleksowy: Kocham książki! Realizowany od 07.03. do 11.03

Cel ogólny: Rozumienie roli książki w życiu codziennym, poznawanie różnych rodzajów książek.

Dziecko:

 • wyjaśnia pojęcie szacunek do książek;
 • rozwiązuje zagadki słowne,
 • nazywa postacie pochodzące z bajek
 • bierze udział w zabawach pantomimicznych

 • wie jaka jest rola autora książki
 • rozumie co dają nam książki
 • czyta globalnie wyraz książka;
 • liczy wyrazy w zdaniu;

 • uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych i próbuje śpiewać piosenkę;
 • rozróżnia dźwięki długie i krótkie
 • uczestniczy w zabawach opartych na muzyce klasycznej

 • układa historyjkę obrazkowa, opowiada jej treść; wyjaśnia pojęcia: autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka;
 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;
 • zna liczbę 0;
 • posługuje się pojęciami do góry, na dole, z prawej z lewej strony

 • prawidłowo posługuje się nożyczkami

 • porusza się po planszy do kodowania zgodnie z kierunkami.
 • recytuje wiersz;
 • różnicuje rytm do marszu, poskoków i biegu i reaguje na jego zmiany;
 • pracuje w grupie 3-4 osobowej
 • ustala zasady gry

Temat kompleksowy: Nadchodzi wiosna. Realizowany od 14.03. do 25.03

Cel ogólny: Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich.

Dziecko:

 • wie jakie zmiany zachodzą w okresie wiosny
 • składa obrazki z 2-4 części w całość według wzoru
 • zapamiętuje krótki szereg
 • dostrzega powtarzające się elementy i rytmicznie układa według podanego wzoru
 • bierze udział w zabawach sensorycznych

 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;
 • wyraża swoje emocje podczas zabaw z dramą;
 • śpiewa piosenkę;
 • zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie;
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych, zabawach tanecznych i naśladowczych.

 • rozpoznaje popularne dźwięki z otoczenia
 • rozpoznaje brzmienie poznanych instrumentów
 • uczestniczy w zabawach bieżnych
 • korzysta z aktywności ruchowej na powietrzu
 • dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne związane z porą roku

 • różnicuje i nazywa cechy za pomocą dotyku: ciepły, zimny
 • układa prostą historyjkę obrazkową

 • recytuje wiersz

 • wyjaśnia pojęcie piękno przyrody
 • zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie,
 • określa warunki potrzebne do rozwoju roślin
 • rysuje zgodnie z instrukcją;
 • wyjaśnia pojęcie cebule jadalne i ozdobne;
 • wysłuchuje głoskę c w wyrazach;
 • czyta globalnie wyraz cebula;

 • wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją – lepi z masy solnej;
 • gra na instrumentach perkusyjnych;
 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;
 • poznaje liczbę 7.

 • czyta globalnie wyraz jajko;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • wie na czym polega praca ornitologa
 • słucha odgłosów ptaków i stara się je nazywać
 • obserwuje ptaki przez lornetkę

Temat kompleksowy: Teatr realizowany od 28.03 do 01.04

Cel ogólny: Poznawanie pojęć związanych z teatrem oraz kulturalnego zachowania się.

Dziecko:

 • wyjaśnia znaczenie pojęcia kultura;
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego;
 • rozwija słownik czynny;
 • dokonuje oceny postępowania na podstawie obserwowanej sytuacji;
 • stosuje zwroty grzecznościowe;

 • czyta globalnie: proszę, dziękuję, przepraszam;
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych, zabawach tanecznych i naśladowczych;
 • recytuje rymowankę;
 • usprawnia pracę własnych narządów mowy.

 • wysłuchuje głoskę f w wyrazach;
 • czyta globalnie wyraz fotel;
 • dokonuje analizy słuchowej wyrazów;

 • rozpoznaje takie same symbole
 • bierze udział w zabawie matematycznej i odnajduje swoje miejsce w teatrze
 • nazywa instrumenty;
 • zna zasady właściwego zachowania się w miejscach publicznych;

 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;
 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem;
 • wykonuje stroje teatralne z dostępnych materiałów
 • porusza się po planszy do kodowania zgodnie z kierunkami.