Plan pracy |WESOŁKI-PAŹDZIERNIK|

Plan pracy Październik

Wesołki

Temat kompleksowy: W sadzie.

27.09.21- 01.10.21

 • dostrzega i wskazuje różnice pomiędzy obrazkami
 • bierze udział w grze planszowej i przestrzega zasad
 • zna drzewa znajdujące się w sadzie i ich owoce
 • rozpoznaje cyfry
 • przelicza w zakresie do 10
 • kreśli po śladzie
 • rozpoznaje i nazywa smaki
 • wymyśla zakończenie do opowiadania, historyjki
 • skupia uwagę na rzeczach i dostrzega ich cechy
 • wyjaśnia konieczność odpowiedniego przygotowania posiłków
 • akceptuje konieczność ograniczania słodyczy i tworzy zdrowy deser
 • śpiewa piosenkę
 • ilustruje ruchem piosenkę
 • nie oddala się od grupy
 • stosuje zasady zachowania się w miejscach publicznych
 • bezpiecznie korzysta ze środków transportu
 • dostrzega zmiany zachodzące jesienią w sadzie
 • nazywa drzewa: jabłoń, grusza, śliwa
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego;
 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;
 • porównuje ciężar
 • uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji;
 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych;
 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem.
 • Tworzy pracę przestrzenną
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • buduje wypowiedź poprawną gramatycznie;
 • przelicza wyrazy w zdaniu; przelicza sylaby w wyrazie;
 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych i tanecznych;
 • maluje palcami;

Temat kompleksowy: Skarby jesieni z ogrodu.

03.10.21- 07.10.21

 • kategoryzuje przedmioty wg co najmniej jednej cechy;
 • uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji;
 • Z uwagą słucha tekstu literackiego
 • bierze udział w zabawach naśladowczych
 • rozwiązuje zagadki słuchowe;
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego;
 • kontynuuje rozpoczęty rytm;
 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;
 • zna liczbę 1;
 • zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie;
 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem.
 • współpracuje z innymi podczas zabaw ruchowych, naśladowczych i tanecznych;
 • wysłuchuje głoskę o,a, i w wyrazach;
 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych;
 • dokonuje analizy słuchowej wyrazów;
 • uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych – wykonuje demonstrowane ćwiczenia i ruchy w tańcu;
 • próbuje śpiewać piosenkę;
 • aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, tanecznych, integracyjnych i rytmicznych;
 • wypowiada się na określony temat;
 • argumentuje swoje zdanie;
 • koloruje zgodnie z kodem;
 • poznaje świat przyrody poprzez różne zmysły;
 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem;
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat ilustracji.
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat treści utworu literackiego;
 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;
 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych;
 • zna i stosuje liczbę 2;
 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem.
 • Wykonuje pracę plastyczną według własnego pomysłu
 • doskonali umiejętność wycinania nożyczkami
 • -rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce oraz wykonane z nich przetwory
 • – wyodrębnia części jadalne warzyw i owoców
 • wymienia walory żywieniowe warzyw
 • z uwagą słucha czytanego tekstu literackiego
 • odnajduje na ilustracji przedmiot pokazany na pojedynczym obrazku
 • dostrzega różnice pomiędzy obrazkami
 • składa obrazki w całość

Temat kompleksowy: Jesienne krajobrazy.

11.10.21-22.10.21

 • wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza
 • zna zagrożenia płynące ze świata roślin
 • wskazuje grzyby jadalne i trujące
 • poprawnie przelicza, stosuje liczebniki porządkowe
 • kontynuuje rozpoczęty rytm
 • rozpoznaje i nazywa poznane samogłoski „A, O, U, E, I, Y”
 • wymienia skarby jesieni
 • nazywa drzewa, z których pochodzą owoce
 • odczytuje zakodowane czynności matematyczne i rozwiązuje je
 • tworzy zbiory, przelicza elementy w zbiorach
 • ustala zakresy obowiązków
 • planuje i wykonuje zadania w zespołach
 • określa nastrój słuchanego utworu
 • odtwarza rytm za pomocą ciała
 • dzieli się wrażaniami na temat piosenki
 • wykonuje pracę plastyczną według pomysłów
 • uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych – wykonuje demonstrowane ćwiczenia i ruchy w tańcu;
 • docenia piękno przyrody, jego walory;
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego i ilustracji;
 • próbuje uchwycić piękno przyrody na własnoręcznie wykonanym zdjęciu;
 • wyjaśnia pojęcie piękno przyrody;
 • posługuje się narzędziami do rysowania;
 • wyjaśnia pojęcie piękno.
 • maluje farbami;
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie; wypowiedź na temat ilustracji;
 • wyjaśnia pojęcie skarby jesieni;
 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych;
 • zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie;
 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;
 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem;
 • porusza się po planszy do kodowania zgodnie z kierunkami.
 • czyta globalnie wyraz las;
 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych;
 • prowadzi obserwacje przyrodnicze;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • nazywa poznane ekosystemy
 • wie jak należy zachować się w parku
 • nie oddala się od grupy
 • stosuje zasady zachowania się w miejscach publicznych
 • bezpiecznie korzysta ze środków transportu
 • dostrzega zmiany zachodzące jesienią w parku
 • nazywa drzewa: kasztan, dąb, buk
 • – różnicuje głoski w nagłosie wyrazów;
 • – usprawnia pracę narządów mowy;
 • – określa położenie różnych obiektów, posługuje się pojęciami: po lewej stronie, po prawej stronie
 • – wodzi palcem po wzorze i odtwarza go graficznie;
 • – doskonali umiejętność rozplanowania elementów rysunku na kartce.
 • – Posługuje się poznaną techniką plastyczną
 • – nazywa drzewa, z których pochodzą liście
 • – nazywa części rośliny
 • recytuje wiersz;
 • reaguje na sygnały dźwiękowe i wzrokowe podczas zabaw przy piosence;
 • uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych i próbuje śpiewać piosenkę;
 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych;
 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem;
 • zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie
 • wypowiada się na temat obrazków
 • rozpoznaje wybrane ekosystemy
 • porównuje wysokość: wysoki, niski, niższy, wyższy, najniższy, najwyższy
 • nazywa poznane gatunki drzew
 • dopasowuje liść i owoc do odpowiedniego drzewa
 • dokonuje analizy i syntezy dźwiękowej wyrazów
 • wykonuje pracę zgodnie z poleceniem
 • pracuje w grupie
 • dba o porządek w toku pracy
 • rozwiązuje zagadki słuchowe;
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego;
 • kontynuuje rozpoczęty rytm;
 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;
 • zna liczbę 1;
 • zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie;
 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem.

Temat kompleksowy: Mieszkańcy lasu.

25.10.21- 29.10.21

 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, tanecznych;
 • słucha tekstu czytanego przez N.;
 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych;
 • nazywa domy różnych zwierząt;
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź;
 • dokonuje analizy słuchowej wyrazów;
 • rozwiązuje zagadki przy pomocy różnych zmysłów;
 • nazywa kierunki w przestrzeni;
 • różnicuje rytm do marszu, poskoków i biegu i reaguje na jego zmiany;
 • ustawia się w grupie zgodnie z poleceniem – koło, pary;
 • śpiewa piosenkę w grupie i indywidualnie;
 • opowiada treść obrazka, wymyśla historię;
 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem;
 • wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją
 • bada zjawiska przyrodnicze;
 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem;
 • zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie;
 • śpiewa piosenkę w zespole przy akompaniamencie;
 • rysuje kształt liści;
 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych
 • rozwiązuje zagadki słuchowe;
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego;
 • kontynuuje rozpoczęty rytm;
 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;
 • zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie;
 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem.
 • Samodzielnie projektuje prace
 • nazywa własne wytwory
 • dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
 • ćwiczy mięśnie dłoni i przedramienia
 • odróżnia i stosuje określenia: na górze, na dole
 • orientuje się na kartce papieru: posługuje się pojęciami: góra, dół, prawa, lewa strona