Plan pracy LUTY |WESOŁKI|

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej

Wesołki

Temat kompleksowy: Zimowe potrzeby zwierząt.

Realizowany od 31.01.22 do 04.02.22

Dziecko:

 • rozwija słownik czynny; buduje krótką wypowiedź dotyczącą treści utworu;
 • próbuje recytować wiersz;
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych, zabawach tanecznych i naśladowczych;
 • przelicza elementy, porządkuje zbiory wg rosnącej liczby elementów;
 • wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją;
 • uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji;

 • rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt
 • nazywa pojęcia na, pod, obok
 • rozpoznaje i nazywa literę n: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • wymienia nazwy dni tygodnia
 • układa rytmicznie obrazki

 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem;
 • wyraża empatię do zwierząt domowych i podwórkowych, troszczy się o nie.
 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych i tanecznych;
 • rozwiązuje zagadki;
 • układa zdania; przelicza wyrazy w zdaniu; przelicza sylaby w wyrazie;

 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem;
 • rozpoznaje i nazywa ptaki: sikorka, wróbel, gil;
 • odszukuje takie same figury geometryczne;
 • posługuje się określeniami: długi, krótki, krótszy, dłuższy, taki sam.

 • wyjaśnia pojęcie troskliwość;
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego i ilustracji;

Temat kompleksowy: Jestem samodzielny w kuchni.

Realizowany od 07.02.22 do 11.02.22

Dziecko:

 • wymienia elementy wyposażenia kuchni,

 • reaguje na hasło,

 • rozpoznaje i nazywa literę g: małą i wielką, drukowaną,

 • bawi się z innymi zgodnie z zasadami,

 • wykonuje ćwiczenia zgodnie
  z instrukcją nauczyciela,

 • wymienia pory dnia,

 • wykonuje serwetkę według własnego pomysłu

 • wie jak należy nakrywać do stołu

 • powtarza dany rytm,

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach,

 • Wskazuje różnice pomiędzy obrazkami.

 • Kończy ozdabianie rysunków filiżanek, odwzorowując elementy według podanego wzoru.

 • Śpiewa zbiorowo prost piosenki

 • powtarza rytmy słuchane

 • rozpoznaje i nazywa tempo utworu

 • dostrzega powtarzające się części utworu

 • zna specyfikę zawodu kucharza;

 • wie jak działają i jak wykorzystujemy wybrane sprzęty i urządzenia kuchenne;
 • przestrzega zakazu samodzielnego obsługiwania sprzętu elektrycznego
 • zachowuje ostrożność podczas użytkowania sprzętu elektrycznego w obecności dorosłego

Temat kompleksowy: W karnawale.

Realizowany od 14.02.22 do 18.02.22

Dziecko:

– wydłuża fazę wydechową oddechu;

-wskazuje słowa z głoska b;

– różnicuje głoski b–p;

-wyjaśnia znaczenie słowa karnawał;

– szybko reaguje na przerwę w muzyce;

– tworzy postać z wykorzystaniem balonów i innych

elementów,

-identyfikuje postać na podstawie dotyku

-samodzielnie dobiera ubranie do panującej pogody;

-samodzielnie się ubiera;

reaguje w umówiony sposób na sygnały muzyczne podawane przez N.;

tnie nożyczkami po linii

– dokonuje analizy i syntezy słuchowej
– wyodrębnia głoski w nagłosie podczas zabawy
– potrafi współdziałać z innymi uczestnikami zabawy
– -porządkuje miejsce zabawy po jej zakończeniu;

– czyta globalnie wyraz balon, bal;

-odpowiada na pytania N. na podstawie treści wiersza i własnych doświadczeń;

-realizuje rytm piosenki ruchowo;

-szybko wiąże koło;

-śpiewa piosenkę przy akompaniamencie;

-koncentruje uwagę na głośnym śpiewie;

łączy ruch z muzyką, rytmem i przyborem

– reaguje ruchem na akompaniament do marszu, biegów i podskoków

reaguje na zmianę tempa, dynamiki i wysokości dźwięków

– wyklaskuje rytm utworów muzycznych,
– potrafi wcielać się w role różnych postaci na balu karnawałowym.

– wie jak należy zachować się na przyjęciu

– różnicuje smaki

– rozumie pojęcie „przyjęcie”

– przygotowuje dekoracje i ozdabia salę

– bierze udział w konkurencjach przygotowanych przez N

mierzy rozmiar buta, porównuje długości

bierze udział w zabawie ciepło- zimno

Temat kompleksowy: W kosmosie.

Realizowany od 21.02.22 do 25.02.22

Dziecko:

 • wyjaśnia pojęcie wiedza;
 • poznaje pojęcia związane z kosmosem;
 • szuka rozwiązań różnych problemów.

 • wykonuje zabawę ilustracyjną do piosenki;

 • śpiewa na sylabie la wybrany fragment piosenki;

 • aktywnie słucha muzyki, podczas zwrotek piosenki rysuje ciało ufoludka, podczas refrenu na przemian rytmicznie klaszcze i tupie nogami;

 • wykonuje pracę przestrzenną według własnego pomysłu z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

 • współpracuje z rówieśnikami podczas zabawy;

 • recytuje lub śpiewa rymowankę, wykonuje przypisane słowom gesty;

 • buduje statek kosmiczny z klocków wg własnego pomysłu;

 • rysuje wzór palcem na białej kartce;

 • wymienia elementy tworzące Układ Słoneczny (gwiazdy w tym Słońce, Księżyc, planety);

 • szybko reaguje na sygnał N.;

 • wyjaśnia czym jest globus;

 • obserwuje pokaz przygotowany przez N., odpowiada na jego pytania;

 • wyjaśnia czym jest magnes, wskazuje przedmioty, które przyciąga;

 • rysuje ilustracje po śladzie;

 • przelicza gwiazdy w zbiorach

 • układa z figur geometrycznych rakietę;

 • przelicza kropki na papierowych gwiazdach, wykonuje różne zadania ruchowe, określoną liczbę razy;

 • tworzy pracę plastyczną w grupie

 • nazywa kolory podstawowe i pochodne

 • dba o porządek w toku pracy

 • myśli kreatywnie;
 • rozwija słownik czynny;
 • układa zdania; przelicza wyrazy w zdaniu; przelicza sylaby w wyrazie;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych i tanecznych;
 • śpiewa piosenkę;
 • ćwiczy koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową.