Plan pracy |LISTOPAD- WESOŁKI|

Plan pracy

Wesołki

Temat kompleksowy: Nasza ojczyna, nasz dom.

Realizowany od 02.11.21 do 10.11.21

 • zna nazwę własnej miejscowości;
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat ilustracji i treści utworu literackiego;
 • wyjaśnia pojęcie: miłość do ojczyzny;
 • uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych – wykonuje demonstrowane ćwiczenia i ruchy w tańcu;
 • nazywa znane miejsca i ulice w swojej miejscowości;
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych, zabawach tanecznych i naśladowczych;
 • reaguje na sygnały dźwiękowe i wzrokowe podczas zabaw przy piosence;
 • współpracuje z dziećmi podczas zmian ustawienia;
 • posługuje się nazwami kierunków w przestrzeni;
 • poszerza informację na temat polskich miast;
 • nabywa umiejętności poruszania się wg instrukcji
 • kształtuje i uświadamia sobie jakie bogactwo i różnorodność ma polski krajobraz
 • rozwija orientację w przestrzeni
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat ilustracji
 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych i tanecznych;
 • wypowiada się na temat tekstu piosenki
 • wystukuje rytm za pomocą dłoni
 • układa zdania; przelicza wyrazy w zdaniu; przelicza sylaby w wyrazie;
 • śpiewa piosenkę;
 • wie jak wygląda mapa Polski
 • odszukuje Polskę na mapie Europy
 • wie, że Warszawa jest stolicą Polski
 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;
 • porusza się po planszy do kodowania
 • bierze udział w zabawach organizowanych przez nauczyciela
 • posługuje się swoim adresem
 • wyjaśnia znaczenie wyrazu dom;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • czyta globalnie wyraz dom;
 • opowiada o swoim domu
 • z uwagą słucha utworu literackiego „Świnki Trzy”
 • uczestniczy w zorganizowanej aktywności ruchowej wynikającej z treści poznanych utworów literackich
 • gra różne role
 • odgrywa scenki z rekwizytami
 • uczestniczy w formach teatralnych
 • dostrzega i wskazuje pozytywnych bohaterów literackich
 • odróżnia rzeczywistość od fikcji
 • odnajduje takie same obrazki
 • wskazuje różnicę pomiędzy obrazkami
 • w siadzie skrzyżnym, kreśli piłką koło wokół siebie prawą i lewą ręką
 • stojąc przekłada piłkę z ręki do ręki przed sobą, za sobą, nad głową
 • ćwiczy równowagę stojąc z wysoko uniesionym kolanem-pod kolanem umieszczona piłka
 • wykonuje podskoki z piłką umieszczoną między kolanami
 • toczy piłkę do przodu i do siebie siedząc w siadzie skulnym
 • maszeruje po obwodzie koła
 • wyjaśnia pojęcie: regiony Polski;
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, tanecznych;
 • słucha tekstu czytanego przez N.;
 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat ilustracji i tekstu;
 • nazywa dawne i obecną stolice Polski;
 • układa historyjkę obrazkowa, opowiada jej treść;
 • recytuje wiersz;
 • zbiera eksponaty do kącika tematycznego.
 • różnicuje rytm do marszu, poskoków i biegu i reaguje na jego zmiany;
 • ustawia się w grupie zgodnie z poleceniem – koło, pary;
 • aktywnie uczestniczy w zabawach tanecznych i naśladowczych;
 • orientuje się w schemacie własnego ciała i przestrzeni;
 • posługuje się pojęciami; po lewej, po prawej stronie;
 • rozwija słownik czynny;
 • wypowiada się za pomocą pracy plastycznej;
 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem;

Temat kompleksowy: A deszcz pada i pada…

Realizowany od 15.11.21 do 19.11.21

 • naśladuje dźwięk spadającego deszczu wykonując ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 • odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza
 • układa graficzne kalendarze
 • dostrzega przemienność pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • dostrzega powtarzające się elementy i rytmicznie układa według wzoru
 • interpretuje wiersz według własnego pomysłu za pomocą różnorodnych materiałów
 • obserwuje zmiany w przyrodzie związane z porą roku
 • odtwarza rytm za pomocą ciała
 • dostrzega powtarzające się części utworu
 • dobiera melodię do rymowanek
 • wykonuje śpiewane dialogi
 • rytmizuje teksty
 • bierze udział w zabawach ruchowych
 • bierze udział w zabawach orientacyjno- porządkowych
 • wykonuje pracę według instrukcji
 • rozpoznaje i nazywa barwy pochodne
 • sprawnie posługuje się poznanymi technikami
 • zna zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla późnej jesieni
 • – potrafi wykonać proste doświadczenia
 • – umie współdziałać w zespole
 • – kształci umiejętność wnioskowania i uogólniania
 • – zna niektóre właściwości powietrza
 • – wie, co to jest wiatr
 • – ma świadomość, że powietrze jest niezbędne do życia
 • – wypowiada się na dany temat
 • – słucha ze zrozumieniem utworu
 • – dziecko wie, że powietrze jest wokół nas
 • – dziecko potrafi obserwować ruch, kierunek i siłę powietrza
 • rozpoznaje wysokość dźwięków: wysoko, średnio, nisko
 • rozpoznaje i nazywa tempo: wolno, szybko
 • śpiewa piosenkę
 • interpretuje muzykę za pomocą form muzycznych
 • tworzy stroje według własnego pomysłu
 • rozumie informacje podawane w prognozie pogody
 • rozpoznaje znaki synoptyczne
 • poznaje liczbę 4
 • posługuje się określeniem: dzisiaj, jutro, wczoraj
 • odczytuje temperaturę za pomocą termometru
 • rozumie konieczność dostosowanie ubrania do pogody
 • tworzy kalendarz pogody
 • obserwuje zmiany związane z porą roku
 • wyjaśnia zjawisko powstawania deszczu na podstawie schematu
 • samodzielnie wykonuje doświadczenie i wyciąga na ich podstawie wnioski
 • bierze udział w zabawach ruchowych ze sprzętem
 • wyjaśnia znaczenie wody dla człowieka, roślin i zwierząt
 • rozumie potrzebę oszczędzania wody i zachowań proekologicznych
 • rysuje coraz większe i coraz mniejsze krople
 • słucha muzyki klasycznej
 • posługuje się technika „Mokre w mokrym

Temat kompleksowy: Urządzenia elektryczne.

Realizowany od 22.11.21 do 26.11.21

 • wie, że należy dbać o środowisko naturalne;
 • uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji;
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych;
 • przestrzega zakazu korzystania z urządzeń elektrycznych i ognia
 • przestrzega zakazu bawienia się nieznanymi przedmiotami
 • bierze udział w zabawach teatralnych
 • nazywa urządzenia elektryczne znajdujące się w sali
 • wypowiada się na temat wysłuchanego utworu literackiegorozwiązuje zagadki słuchowe;
 • dokonuje analizy słuchowej wyrazów;
 • różnicuje rytm do marszu, poskoków i biegu i reaguje na jego zmiany;
 • próbuje grać na instrumentach perkusyjnych;
 • rozwija zwinność, szybkość podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych;
 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem;
 • odczytuje znaczenie symboli na metkach ubraniowych.
 • poznaje poprzez różne zmysły struktury różnych materiałów służących do produkcji ubrań;
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, tanecznych;
 • uczestniczy w zabawach plastycznych;
 • wykonuje pracę plastyczna według instrukcji podanej przez nauczyciela
 • – wymienia urządzenia i instalacje elektryczne stanowiące zagrożenie w terenie
 • – określa sposoby zachowania się w przypadku zagrożeń
 • – opisuje zasady postępowania w przypadku porażenia prądem
 • – wyjaśnia, w jaki sposób zachowywać się podczas burzy
 • – rozwiązuje zagadki;
 • poznaje liczbę 5;
 • porównuje długość wykorzystując różne materiały;
 • wie, że należy dbać o środowisko naturalne;
 • uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji;
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i tanecznych;
 • rozpoznaje odgłosy
 • uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem
 • zna historię powstania pluszowego misia;
 • zna podstawowe wiadomości o życiu niedźwiedzi;
 • interesuje się literaturą dziecięcą;
 • wie o konieczności poszanowania zabawek;
 • wypowiada się zdaniami złożonymi na podany temat.
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
 • uczestniczy w zabawach ruchowych proponowanych przez N,
 • odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem;
 • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe
 • umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych
 • potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce,
 • rozwiązuje zagadki słuchowe;
 • dokonuje analizy słuchowej wyrazów;
 • wyjaśnia znaczenie pojęcia współpraca;
 • rozwija słownik czynny; buduje krótką wypowiedź dotyczącą treści utworu;
 • wyraża swoje emocje podczas zabaw z dramą;
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych, zabawach tanecznych i naśladowczych;
 • naśladuje demonstrowane ruchy podczas zabaw ruchowych;
 • wypowiada się na temat bezpiecznego korzystania ze sprzętów elektrycznych