Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej |CZERWIEC|

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej

Czerwiec

 

Temat kompleksowy: Co nam dają rośliny?

Dziecko:

 

 • określa warunki niezbędne do życia wszystkim organizmom
 • nazywa elementy przyrody nieożywionej
 • nazywa części rośliny
 • opisuje cykl rozwojowy rośliny
 • wyraża swoje wrażanie związane z odbiorem utworu literackiego
 • bierze udział w zabawach orientacyjno- porządkowych
 • utrzymuje równowagę podczas dłuższego stania na jednej nodze
 • osiąga sprawność podczas podskoku obunóż i na jednej nodze
 • nazywa części rośliny
 • rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe
 • tworzy kompozycje płaskie według własnego pomysłu
 • uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem
 • interpretuje muzykę za pomocą form ruchowych
 • rozpoznaje wybrane ekosystemy
 • nazywa poznane owady i zwierzęta
 • nazywa znane rośliny i zwierzęta oraz środowiska przyrodnicze
 • dostrzega różnicę pomiędzy znakami, kształtami, obrazkami
 • dostrzega przystosowanie zwierząt do określonych warunków
 • odczytuje zakodowane czynności matematyczne i je odczytuje

 

Temat kompleksowy: Święto dzieci.

Dziecko:

 • odgrywa scenki z rekwizytami
 • wyraża swoje emocje związane z odbiorem tekstu literackiego
 • rozpoznaje wartości takie jak szacunek
 • dostrzega krzywdę innych
 • akceptuje, że wszyscy mają równe prawa i obowiązki
 • rozpoznaje wartości takie jak przyjaźń
 • uczestniczy w tworzeniu i przestrzega norm współżycia opartych na wartościach
 • nazywa imionami swoich kolegów
 • akceptuje sytuację, w której występuje różnica potrzeb
 • dostrzega powtarzające się części utworu
 • rytmicznie oddycha podczas śpiewania
 • śpiewa zbiorowo proste piosenki
 • poznaje i akceptuje istnienie różnych ras ludzi
 • interesuje się obrazem ilustrującym słuchany tekst
 • rozpoznaje wartości takie jak przyjaźń, szacunek
 • stosuje zwroty grzecznościowe
 • wskazuje przyczyny powstałych emocji
 • bierze udział w zabawach orientacyjno- porządkowych
 • utrzymuje równowagę podczas dłuższego stania na jednej nodze
 • osiąga sprawność podczas podskoku obunóż i na jednej nodze
 • wskazuje zachowania akceptowalne społecznie
 • akceptuje sytuację, w której występuje różnica potrzeb
 • przestrzega ustalonych norm postępowania
 • odróżnia i stosuje określenia: u góry, na dole
 • segreguje przedmioty
 • w parach realizuje różne zadania
 • posługuje się przyborami i narzędziami
 • poprawnie posługuje się nożyczkami

Temat kompleksowy: Zwierzęta egzotyczne.

Dziecko:

 • wyszukuje takie same wzory
 • dopasowuje symbol do przedmiotu
 • nazywa zwierzęta egzotyczne
 • naśladuje gesty, ruchy zachowania
 • prawidłowo posługuje się przyborami i narzędziami
 • operuje linią
 • tworzy kompozycję płaską według wzoru
 • nazywa zwierzęta egzotyczne
 • liczy obiekty
 • reaguje na zmiany tempa i dynamiki
 • porównuje długości
 • porównuje liczebność przez przeliczanie i ustawianie w pary
 • sprawnie klasyfikuje obrazki i uzasadnia, wg jakie kryterium
 • określa i porównuje wielkości
 • przekazuje przez niewielkie przeszkody
 • stosuje onomatopeje
 • rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe i pochodne
 • tworzy kompozycje półprzestrzenne

Temat kompleksowy: Nadchodzą wakacje.

Dziecko:

 • nazywa pory roku
 • obserwuje i nazywa zjawiska atmosferyczne i zmiany w przyrodzie związane z porą roku
 • wyraża swoje odczucia związane z odbiorem słuchanego tekstu
 • wyszukuje takie same obrazki
 • prowadzi doświadczenia badające właściwości bursztynu
 • łączy ruch z muzyką
 • układa obrazki z figur geometrycznych
 • wyszukuje takie same obrazki
 • różnicuje i nazywa cechy: ciepły, zimny
 • interpretuje muzykę za pomocą form plastycznych
 • zna zagrożenia dotyczące zabaw w wodzie
 • wskazuje zagrożenia płynące ze świata roślin i zwierząt
 • orientuje się w bezpiecznych poruszaniu się po drogach
 • zapamiętuje wygląd przedmiotu
 • wyszukuje takie same obrazki
 • skupia uwagę na rzeczach i dostrzega ich kształty
 • zna zasady bezpiecznego spędzania wakacji
 • zna sposoby czynnego wypoczynku na powietrzu
 • dostrzega związek między troską o zdrowie, a ubiorem