Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej. |BYSTRZAKI| |MARZEC|

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Bystrzaki

Marzec

Temat kompleksowy: W marcu jak w garncu.

01.03.20-05.03.20

Dziecko:

 • Słucha utworów literatury dziecięcej
 • Interesuje się obrazem ilustrującym słuchany tekst
 • Dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne związane z porą roku: wiatr, deszcz, chmury, burza, słońce
 • Utrzymuje kontakt wzrokowy z rozmówcą
 • Potrafi skupić uwagę na ważnych szczegółach
 • Rozwiązuje zagadki słowne
 • Uczestniczy w zabawach orientacyjno- porządkowych, bieżnych
 • Ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela
 • Rzuca piłką do celu
 • Właściwie rozplanowuje pracę na dużym formacie
 • Interpretuje własne wytwory
 • Dba o estetykę swojej pracy
 • Nazywa zjawiska atmosferyczne związane z porą roku
 • Rozpoznaje popularne dźwięki z otoczenia
 • Rozpoznaje brzmienie poznanych instrumentów
 • Uczestniczy w zabawach bieżnych
 • Korzysta z aktywności ruchowej na powietrzu
 • Dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne związane z porą roku
 • Dostrzega powtarzające się elementy i rytmicznie układa według podanego wzoru
 • Różnicuje i nazywa cechy za pomocą dotyku: ciepły, zimny
 • Układa prostą historyjkę obrazkową
 • Wypowiada nazwy z najbliższego otoczenia
 • Opisuje obrazki
 • Słucha utworów literatury dziecięcej
 • Interesuje się obrazem ilustrującym słuchany tekst
 • Uczestniczy w zorganizowanej aktywności ruchowej wynikającej z treści poznanych utworów literackich
 • Nazywa podstawowe kolory
 • Rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe
 • Tworzy kompozycje przestrzenną według wzoru
 • Posługuje się przyborami i narzędziami plastycznymi
 • Odtwarza prosty rytm za pomocą instrumentów
 • Przyjmuje prawidłową postawę podczas śpiewu
 • Gra na instrumentach perkusyjnych
 • Śpiewa zbiorowo proste piosenki
 • Klasyfikuje przedmioty i ustala według jakiego kryterium
 • Nazywa aktualny miesiąc;
 • Wyjaśnia znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu”
 • Wymienia i wskazuje na obrazku elementy marcowej pogody;
 • Rozpoznaje umowne znaczenie znaków graficznych
 • Nazywa słyszane dźwięki
 • Odtwarza rytm podawany przez N
 • Układa graficzne kalendarze
 • Dostrzega przemienność i rytm dni tygodnia, pór roku

Temat kompleksowy: Nadchodzi wiosna.

08.03.21-19.03.21

Dziecko:

 • Uważnie słucha utworu
 • Odpowiada na pytania dotyczące wiersza
 • Bierze udział w zabawie ruchowo- naśladowczej
 • Dostrzega kontrast: biel i czerń
 • Rozróżnia, nazywa i opisuje cechy poszczególnych materiałów (miękkość, gładkość, twardość, plastyczność)
 • Obserwuje i zauważa zmiany jakie zachodzą w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny
 • Uczestniczy w zabawach z elementem celowania
 • Uczestniczy w zorganizowanej zabawie wynikającej z treści poznanych utworów literackich
 • Śpiewa zbiorowo proste piosenki
 • Prawidłowo gospodaruje oddechem
 • Nazywa imionami swoich kolegów
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem
 • Dostrzega kształty
 • Ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela
 • Rzuca piłką do celu
 • Układa serię obrazków przedstawiający pojedynczy zmieniający się przedmiot
 • Wyszukuje takie same przedmioty i układa je w pary
 • Korzysta z wszystkich zmysłów w procesie poznawania przyrody
 • Tworzy kompozycje płaskie według własnego pomysłu
 • Dba o porządek w toku pracy
 • Określa i porównuje wielkości: duży, mały
 • Liczy wyodrębnione przedmioty z zastosowaniem liczebników w dostępnym zakresie
 • Odczytuje zakodowane czynności matematyczne i je odczytuje
 • Uważnie słucha pytań, które zadaje nauczyciel
 • Odpowiada na pytania dotyczące wiersza
 • Opowiada o swoich spostrzeżeniach dotyczących wysłuchanego tekstu
 • Rozwiązuje zagadki słowne
 • Korzysta z aktywności ruchowej na powietrzu
 • Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu po drogach i korzystaniu ze środków transportu
 • Rozpoznaje i nazywa własne potrzeby
 • Rozpoznaje wybrane ekosystemy: park, ogród
 • Dostrzega i wskazuje różnice pomiędzy podobnymi obrazkami
 • Odnajduje na ilustracji przedmiot pokazany na małym pojedynczym obrazku
 • Uczestniczy w zorganizowanej zabawie wynikającej z treści poznanych utworów literackich
 • Dostrzega i rozpoznaje rodzaj dźwięków z otoczenia
 • Uczestniczy w formach ustawienia: koło, rozsypka, pary
 • Utrzymuje równowagę podczas przejścia po torze
 • Uczestniczy w zabawach skoku, podskoku, rzutu i celowania
 • Nazywa popularne ptaki
 • Porównuje długości: długi, krótki
 • Tworzy kompozycje przestrzenne
 • Posługuje się przyborami i narzędziami
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem
 • Opisuje cykl rozwojowy wybranych roślin
 • Uczestniczy w prowadzeniu prostych hodowli
 • Prowadzi proste prace pielęgnacyjne podczas hodowli roślin
 • Wyodrębnia obiekty do liczenia, szacuje: dużo, mało

Temat kompleksowy: Wielkanocne zwyczaje.

22.03.21- 31.03.2021

Dziecko:

 • Bierze udział w zabawach orientacyjno- porządkowych
 • Bierze udział w technikach relaksacyjnych i rozumie ich znaczenie dla funkcjonowania organizmu
 • Bierze udział w zabawach z elementem toczenia
 • Przeskakuje przez niewielkie przeszkody
 • Pokonuje tory przeszkód
 • Stosuje różne techniki: stemplowanie
 • Sprawnie posługuje się przyborami: prawidłowy chwyt, odpowiedni nacisk dłoni, precyzyjne ruchy
 • Rozpoznaje i nazywa kolory
 • Operuje barwną plamą
 • Układa historyjkę obrazkową składającą się z 3-4 obrazków
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem
 • Odtwarza rytm za pomocą ciała
 • Gra na instrumentach perkusyjnych
 • Wykonuje elementy tańca
 • Opisuje typowe tradycje regionu
 • Sprawnie klasyfikuje obrazki wg cech
 • Porównuje liczebność
 • Określa i porównuje wielkości
 • Nazywa kolory pochodne i kształty
 • Śpiewa zbiorowo proste piosenki
 • Rytmicznie oddycha podczas śpiewu
 • Rytmizuje teksty i wypowiedzi
 • Tworzy kompozycje płaskie według własnego pomysłu
 • Poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami
 • Opisuje cechy materiałów
 • Tworzy elementy sztuki ludowej
 • Uważnie słucha wiersza
 • Zwraca uwagę na szczegóły
 • Odpowiada na pytania dotyczące wiersza
 • Zna tradycje wielkanocne
 • Rozwiązuje zagadki słowne
 • Składa obrazki z 4-6 części w całość według wzoru
 • Zapamiętuje kilka obrazków pokazywanych kolejno
 • Dostrzega różne stopnie nasycenia barwy: jasny, ciemny
 • Poprawnie posługuje się nożyczkami
 • Tworzy elementy sztuki ludowej np. pisanki
 • Tworzy kompozycje płaską według własnego pomysłu
 • Uczestniczy w zabawach z elementem toczenia
 • Reaguje ruchem na akompaniament do marszu, biegu i podskoków
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem
 • Stosuje się do sygnałów nauczyciela
 • Przyjmuje prawidłową postawę podczas wykonywania różnych czynności
 • Spokojnie spożywa posiłki
 • Zachowuje się wg ustalonych zasad podczas posiłków
 • Opisuje typowe tradycje wielkanocne
 • Dostrzega i opisuje bohaterów literackich
 • Kulturalnie zachowuje się podczas przedstawień