Tematy kompleksowe w grudniu.

 

Temat kompleksowy: Jak wyglądał świat przed milionami lat?

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • wymienia głoski w słowach: lalka, Lola
 • układa schematy i modele słów: lalka, Lola
 • określa miejsce samogłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej
 • opisuje wygląd liter l, L oraz odtwarza ich kształty
 • ozdabia sylwetę lalki oraz ubiera ją według własnego pomysłu
 • porównuje wygląd i sposób wykonania lalek, wskazuje podobieństwa i różnice między nim
 • wypowiada się pełnymi zdaniami
 • opisuje, jak wyglądał świat, w którym żyły dinozaury
 • dzieli się z innymi dziećmi swoją wiedzą na temat dinozaurów, z zainteresowaniem słucha podawanych przez nauczyciela informacji o dinozaurach wykonuje ćwiczenia według instrukcji podanej przez nauczyciela
 • podaje kolejne etapy powstawania węgla
 • wypowiada się na temat pracy górnika
 • wyjaśnia znaczenie pojęć, np.: chodniki, lasy tropikalne, torf, metoda odkrywkowa, geolog
 • śpiewa piosenkę
 • dokładnie powtarza wypowiedziane szeptem zdanie
 • opisuje wygląd kopalni: soli, siarki i rud żelaza
 • liczy elementy w zbiorach; wskazuje, gdzie jest mniej elementów, gdzie więcej elementów, a gdzie tyle samo
 • rozpoznaje znaki matematyczne: =, >, <, oraz stosuje je poprawnie w sytuacjach zadaniowych
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji podanej przez nauczyciela
 • odpowiada na pytania związane z postacią św. Mikołaja
 • buduje poprawne gramatycznie wypowiedzi na podany temat
 • sprawnie posługuje się nożyczkami, wycinając z papieru prezent dla Mikołaja

Temat kompleksowy: Idą święta.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • wypowiada się na określony temat
 • opisuje wygląd liter r, R oraz odtwarza ich kształty
 • wymienia głoski w słowach: ramka, Romek
 • układa schematy i modele słów: ramka, Romek
 • określa miejsce spółgłoski r w słowach o prostej budowie fonetycznej
 • wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, w tym m.in.: zapraszania na wigilię

  osób samotnych, składania sobie życzeń

 • odszyfrowuje zakodowane życzenia świąteczne
 • wypowiada życzenia, wcielając się w role domowników; redaguje życzenia do wpisania na kartek świątecznych
 • wyjaśnia znaczenie słowa wigilia
 • ustawia zastawę stołową według przyjętych zasad, pamięta o dodatkowym nakryciu dla nieoczekiwanego gościa; wypowiada się na temat wyglądu świątecznego stołu, wymienia nazwy tradycyjnych potraw wigilijnych
 • reaguje odpowiednim ruchem na muzykę o różnym natężeniu
 • śpiewa piosenkę
 • wypowiada się na temat tradycji ubierania choinki
 • bada wybrane ozdoby choinkowe wykonane z różnych tworzyw
 • umieszcza ozdoby choinkowe za pomocą wskazówek słownych, np. na górze, na środku, na dole, pod, między, z prawej strony, z lewej strony, obok
 • nazywa kolejne dni tygodnia
 • stosuje zasadę rytmu i następstwa kolejnych dni tygodnia
 • przelicza dni tygodnia, posługuje się liczebnikami – głównymi i porządkowymi
 • wycina paski i formuje z nich serduszka według instrukcji fotograficznej

Temat kompleksowy: Idzie zima ze śniegiem.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • obserwuje zimowy krajobraz, wymienia charakterystyczne cechy zimy
 • buduje poprawne wypowiedzi na podany temat
 • wymienia głoski w słowie domy
 • układa schemat i model słowa domy
 • określa miejsce samogłoski y w słowach o prostej budowie fonetycznej
 • opisuje wygląd liter y, Y oraz odtwarza ich kształty, rozpoznaje i nazywa poznane litery
 • wymienia charakterystyczne cechy zimy
 • formułuje zdania i pytania (poprawne pod względem gramatycznym)
 • opowiada historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń
 • poprawnie stosuje przyimki związane z położeniem przedmiotów w przestrzeni: za, na, przed, obok, między
 • dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy
 • bada i wymienia właściwości fizyczne wody, śniegu i lodu
 • porusza się rytmicznie przy muzyce
 • reaguje na ustalone sygnały
 • nazywa wybrane zimowe dyscypliny olimpijskie
 • wymienia zasady, których należy przestrzegać podczas zabaw zimowych
 • wymienia konsekwencje nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych
 • odczytuje informacje podane w formie uproszczonych rysunków
 • porównuje liczebność zbiorów; prawidłowo używa określeń: mniej, więcej, tyle samo, za, na, przed, obok, między; poprawnie liczy w zakresie 6