OGÓLNE CELE WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC – ENTUZJAŚCI

 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka;
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych;
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności zbiorów;
 • Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie  do zabaw elementów rywalizacji;
 • Rozwijanie umiejętności improwizowania;
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej;
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych, posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu;
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie;
 • Odkrywanie litery z: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • Odkrywanie litery u: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • Odkrywanie litery c: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych;
 • Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)
 • Poznawanie zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne);
 • Wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.
 • Obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące;
 • Poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin;
 • Wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady;
 • Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa;
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny;
 • Poznawanie oznak nadchodzącej wiosny;
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku;
 • Uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem
 • Poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)
 • Obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)
 • Poznawanie kalendarza pogody – systematyczne jego prowadzenie.