Ogłoszenia- kwiecień.

Drodzy rodzice,

od dnia 01.04.19 rozmawiać będziemy o naszej miejscowości i regionie, w którym mieszkamy. Bardzo proszę o przyniesienie rzeczy do kącika tematycznego.

Dnia 02.04.19 obchodzić będziemy Dzień Książki dla Dzieci, bardzo proszę, aby dzieci przyniosły do przedszkola swoją ulubioną książkę.

04.04.19 grupa wyjedzie na wycieczkę do Bramy Poznania.

Od dnia 08.04.19 rozmawiać będziemy o ptakach, bardzo proszę o przyniesienie rzeczy do kącika tematycznego.

12.04.19 odbędą się Warsztaty Czekoladowe z okazji Świąt Wielkanocnych.

Od dnia 15.04.19 rozmawiać będziemy o Świętach Wielkanocnych, bardzo proszę o przyniesienie rzeczy do kącika tematycznego

Śniadanie Wielkanocne odbędzie się 17.04.19, proszę o odświętne ubranie dzieci.

Dzień Ziemi obchodzić będziemy 22.04.19 proszę o przyniesienie rzeczy związanych z naszą planetą oraz dbaniem o środowisko.

Dziękuję!

Ogłoszenia- luty.

Drodzy rodzice,

serdecznie zapraszam na zebranie, które odbędzie się 07.02.19.

Dnia 04.02.19 odbędzie się balik karnawałowy, bardzo proszę o ubranie dzieci w stroje karnawałowe.

Dnia 07.02.19 odbędzie się koncert z cyklu „Prosymfonika”.

Od dnia 18.02.19 rozpoczynamy projekt pt.: „Pieniądze”, bardzo proszę o przynoszenie rzeczy związanych z tematem do kącika tematycznego, np. książki. Bardzo proszę, aby na czas projektu każde dziecko przyniosło do przedszkola woreczek z monetami (po jednej z każdego rodzaju, czyli każde dziecko po 8,88 zł- woreczki oddamy po projekcie, proszę, aby woreczki były podpisane).

Od dnia 25.02.19 tematem zajęć będzie „Kosmos”, bardzo proszę o przynoszenie rzeczy związanych z tematem do kącika tematycznego.

Ogłoszenia styczeń.

Dnia 10.01.19 odbędzie się przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedstawienie świąteczne, które wystawialiśmy dla rodziców w grudniu. Bardzo proszę, aby dzieci miały takie same stroje oraz przypomniały sobie role.

Bardzo proszę, aby 02.01.19 dzieci przyniosły do przedszkola jeden kalendarz, po zajęciach zabiorą je do domu.

Bardzo proszę, aby dnia 07.01.19 dzieci przyniosły do przedszkola zdjęcie dziadków.

Dziękuję!

Tematy kompleksowe w styczniu.

Wesołki

Tematy kompleksowe w styczniu.

 • Temat kompleksowy: Czas mija.
 • słucha z uwagą czytanego tekstu
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 • wie, w jaki sposób składać życzenia urodzinowe
 • ogląda obrazki przedstawiające osoby w różnym wieku
 • śpiewa piosenki
 • rozmawia o tekstach poznanych piosenek
 • bawi się z rówieśnikami i dziećmi ze starszych grup
 • rozumie następstwo dni i nocy
 • układa rytmy
 • rozpoznaje emocje: radość, smutek

 

Temat kompleksowy: Dzień Babci i Dziadka

 • opowiada o babci i o dziadku
 • liczy w zakresie w dostępnym dla siebie zakresie z zastosowaniem liczebników głównych
 • wykonuje akompaniament na instrumentach perkusyjnych
 • śpiewa refren piosenki
 • recytuje wiersz
 • wie, że należy okazywać szacunek osobom starszym
 • słucha z uwagą czytanego tekstu
 • przygotowuje prezent dla babci i dziadka (laurkę)
 • wykonuje laurke
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 • liczy słyszane dźwięki
 • przygotowuje uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka i uczestniczy w nie
 • prezentuje swoje umiejętności recytatorskie i wokalne na forum grupy

 

Temat kompleksowy: Zwierzęta zimą

 

 • rozpoznaje ptaki i je dokarmia
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 • dokarmia ptaki z pomocą osoby dorosłej
 • śpiewa piosenkę
 • rozpoznaje figury geometryczne
 • zna nazwy niektórych ptaków zimujących w Polsce
 • liczy w dostępnym dla siebie zakresie
 • rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt zimą
 • wie, jakimi pokarmami można dokarmiać ptaki
 • omawia wygląd wybranych ptaków
 • wykonuje karmnik
 • dzieli rytmicznie nazwy obrazków (na sylaby)
 • wypowiada się na temat teatrzyku
 • wypowiada się na temat dożywiania zwierząt zimą

 

Temat kompleksowy: Baśnie i bajeczki.

 • rysuje wzory po śladzie

 • słucha utworów muzycznych

 • używa określeń: cicho, głośno, wesoło, smutno, szybko, wolno, w odniesieniu do muzyki

 • rysuje wybranego bohatera baśni

 • rysuje drogę w labiryncie

 • liczy w zakresie czterech (pięciu)

 • słucha z uwagą czytanego tekstu
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 • kontynuuje proste rytmy
 • wskazuje różnice między obrazkami poznaje baśń Czerwony Kapturek

 • wykonuje pracę plastyczną z wyprawki

 • oddziela drobne elementy od większych

 • wypowiada się na temat wysłuchanego utworu literackiego

 • kojarzy przedmiot z utworem, w jakim go spotykamy

Temat kompleksowy: Muzyka wokół nas.

 • słucha z uwagą czytanego tekstu

 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

 • aktywnie słucha muzyki

 • wykonuje własny instrument i akompaniuje na nim

 • rozpoznaje dźwięki i określa ich źródła

 • śpiewa piosenkę

 • gra na bębenku

 • wskazuje na obrazku źródło dźwięku znane z natury, naśladuje dźwięki natury na instrumencie

 • naśladuje dźwięki dochodzące z otoczenia

 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza

 • naśladuje dźwięki instrumentów

 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych

 • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty

 • rozpoznaje trąbkę i naśladuje dźwięki, jakie ona wydaje bierze udział w zabawach muzycznych

 • naśladuje grę na instrumentach i odgłosy zwierząt

Tematy kompleksowe w grudniu.

 

Temat kompleksowy: Jak wyglądał świat przed milionami lat?

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • wymienia głoski w słowach: lalka, Lola
 • układa schematy i modele słów: lalka, Lola
 • określa miejsce samogłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej
 • opisuje wygląd liter l, L oraz odtwarza ich kształty
 • ozdabia sylwetę lalki oraz ubiera ją według własnego pomysłu
 • porównuje wygląd i sposób wykonania lalek, wskazuje podobieństwa i różnice między nim
 • wypowiada się pełnymi zdaniami
 • opisuje, jak wyglądał świat, w którym żyły dinozaury
 • dzieli się z innymi dziećmi swoją wiedzą na temat dinozaurów, z zainteresowaniem słucha podawanych przez nauczyciela informacji o dinozaurach wykonuje ćwiczenia według instrukcji podanej przez nauczyciela
 • podaje kolejne etapy powstawania węgla
 • wypowiada się na temat pracy górnika
 • wyjaśnia znaczenie pojęć, np.: chodniki, lasy tropikalne, torf, metoda odkrywkowa, geolog
 • śpiewa piosenkę
 • dokładnie powtarza wypowiedziane szeptem zdanie
 • opisuje wygląd kopalni: soli, siarki i rud żelaza
 • liczy elementy w zbiorach; wskazuje, gdzie jest mniej elementów, gdzie więcej elementów, a gdzie tyle samo
 • rozpoznaje znaki matematyczne: =, >, <, oraz stosuje je poprawnie w sytuacjach zadaniowych
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji podanej przez nauczyciela
 • odpowiada na pytania związane z postacią św. Mikołaja
 • buduje poprawne gramatycznie wypowiedzi na podany temat
 • sprawnie posługuje się nożyczkami, wycinając z papieru prezent dla Mikołaja

Temat kompleksowy: Idą święta.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • wypowiada się na określony temat
 • opisuje wygląd liter r, R oraz odtwarza ich kształty
 • wymienia głoski w słowach: ramka, Romek
 • układa schematy i modele słów: ramka, Romek
 • określa miejsce spółgłoski r w słowach o prostej budowie fonetycznej
 • wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, w tym m.in.: zapraszania na wigilię

  osób samotnych, składania sobie życzeń

 • odszyfrowuje zakodowane życzenia świąteczne
 • wypowiada życzenia, wcielając się w role domowników; redaguje życzenia do wpisania na kartek świątecznych
 • wyjaśnia znaczenie słowa wigilia
 • ustawia zastawę stołową według przyjętych zasad, pamięta o dodatkowym nakryciu dla nieoczekiwanego gościa; wypowiada się na temat wyglądu świątecznego stołu, wymienia nazwy tradycyjnych potraw wigilijnych
 • reaguje odpowiednim ruchem na muzykę o różnym natężeniu
 • śpiewa piosenkę
 • wypowiada się na temat tradycji ubierania choinki
 • bada wybrane ozdoby choinkowe wykonane z różnych tworzyw
 • umieszcza ozdoby choinkowe za pomocą wskazówek słownych, np. na górze, na środku, na dole, pod, między, z prawej strony, z lewej strony, obok
 • nazywa kolejne dni tygodnia
 • stosuje zasadę rytmu i następstwa kolejnych dni tygodnia
 • przelicza dni tygodnia, posługuje się liczebnikami – głównymi i porządkowymi
 • wycina paski i formuje z nich serduszka według instrukcji fotograficznej

Temat kompleksowy: Idzie zima ze śniegiem.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 • obserwuje zimowy krajobraz, wymienia charakterystyczne cechy zimy
 • buduje poprawne wypowiedzi na podany temat
 • wymienia głoski w słowie domy
 • układa schemat i model słowa domy
 • określa miejsce samogłoski y w słowach o prostej budowie fonetycznej
 • opisuje wygląd liter y, Y oraz odtwarza ich kształty, rozpoznaje i nazywa poznane litery
 • wymienia charakterystyczne cechy zimy
 • formułuje zdania i pytania (poprawne pod względem gramatycznym)
 • opowiada historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń
 • poprawnie stosuje przyimki związane z położeniem przedmiotów w przestrzeni: za, na, przed, obok, między
 • dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy
 • bada i wymienia właściwości fizyczne wody, śniegu i lodu
 • porusza się rytmicznie przy muzyce
 • reaguje na ustalone sygnały
 • nazywa wybrane zimowe dyscypliny olimpijskie
 • wymienia zasady, których należy przestrzegać podczas zabaw zimowych
 • wymienia konsekwencje nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych
 • odczytuje informacje podane w formie uproszczonych rysunków
 • porównuje liczebność zbiorów; prawidłowo używa określeń: mniej, więcej, tyle samo, za, na, przed, obok, między; poprawnie liczy w zakresie 6